Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„KAMIL PLUS„

Reģ.Nr.4360800895

PAŠNOVĒRTĒJUMA

ZIŅOJUMS

 

 

2019/2020.mācību gads.

             SATURS

 

1. Vispārējs izglītības iestādes  raksturojums

2. Iestādes darbības pamatmērķi

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

4. Izglītības iestādes sasniegumi un to novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni  atbilstošajos kritērijos.

 

     4. 1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas

     4. 2. mācīšana un mācīšanās

     4.3. izglītojamo sasniegumi

     4.4. atbalsts izglītojamajiem.

     4.5. Izglītības iestādes vide

     4.6. Izglītības iestādes resursi.

     4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

5. Citi sasniegumi.

1.Vispārējs izglītības iestādes  raksturojums

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,KAMIL PLUS„ ir valdes locekles Olgas Vlasjukas dibināta izglītības iestāde.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KAMIL PLUS„ ir juridiska persona, kurai ir savs zīmogs, noteikta parauga veidlapas un savs norēķinu konts bankā.

Iestādes tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums,Profesionālās izglītības likums, citi izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KAMIL PLUS„ reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā 2010.gada 17.decembrī.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KAMIL PLUS„ juridiskā adrese: Abulas iela 4, Mārupe, Mārupes novads.

Mācību process notiek Rīgā, Brīvības ielā 58, 218.kab., īrētās telpās.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”KAMIL PLUS” ir komercsabiedrība, kuras viens no darbības veidiem ir pieaugušo apmācība dažādās profesionālās izglītības programmās. No 2011.gada jūnija izglītības iestāde piedalās bezdarbnieku un darba meklētāju izglītošanā Neformālās izglītības programmās angļu un vācu valodā dažādos zināšanu līmeņos. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”KAMIL PLUS” piedalās neformālās izglītības programmās ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”KAMIL PLUS”  ir ilgu gadu pieredze  gidu apmācības kursu organizēšanā (licence Nr. 126).

2013.gadā 1. septembrī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, kuru 9.4. apakšpunktā noteikts, ka bērnu uzraudzības  pakalpojuma sniegšanā iesaistītajai personai ir jāapgūst licencēta profesionālās pilnveides izglītības programma bērnu aprūpes jomā ne mazāk kā 40 stundu apjomā.

2013. gada 2. oktobrī  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību”KAMIL PLUS” ieguva licensi Nr. P-8460 profesionālās pilnveides izglītības programmā „Bērnu aprūpes pamati„. Darbā tiek iesaistīti augstas kvalifikācijas pedagogi ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju. Izglītības iestāde ir nodrošināta ar labi  aprīkotām  mācību telpām, kas atrodas pilsētas centrā.

Izglītības iestāde ir dibināta ar mērķi, lai profesionālās pilnveides izglītības mācību programmas varētu apgūt ikviens iedzīvotājs, kas vēlas gūt jaunas zināšanas, pilnveidot vai papildināt savas jau esošās zināšanas, lai ar konkurētspējīgām prasmēm dotos darba tirgū.

2017.gada 6.janvārī izglītības iestāde atkārtoti ieguva licenci Nr. P-15021 profesionālās pilnveides  izglītības programmā „Bērnu aprūpes pamati” , lai varētu turpināt interesentu apmācību. Šobrīd esam uzsākuši atkārtotu izglītības iestādes akreditāciju .

Izglītības iestāde programmas apgūšanai pieaicina vieslektorus, kuri ir kompetenti savās profesijās, ar augstu atbildības sajūtu pret izglītojamajiem, lai varētu sasniegt izglītības iestādes darbības pamatmērķus un uzdevumus. Ir izveidota materiāli tehniskā bāze, kas tiek uzturēta, papildināta ar mērķi maksimāli tuvināt praktiskās mācības darbā ar bērniem.

Dibinātājam ir izveidota mājas lapa internetā, kur sadaļa ir izglītība. Šeit plašs cilvēku loks iegūst informāciju par iespējamām mācībām.

 

2.Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

 

Izglītības iestādes vīzija: sadarbībā ar darba devējiem un ieinteresētajiem sabiedrības locekļiem (vecākiem, bērniem) nodrošināt konkurētspējīgu profesionālo izglītību un personības attīstību mūža garumā.

Izglītības iestādes uzdevums ir profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmu īstenošana atbilstoši valsts profesionālās izglītības standartiem, profesiju standartiem, profesionālās kvalifikācijas prasībām.

Izvirzītā prioritāte

Sasniegtais

Mācību telpu labiekārtošana

Prioritāte sasniegta.

Ir noslēgts līgums par telpu nomu Rīgā, Brīvības iela 58., 218. kab.,218. A .kab.

Mācību telpas ir labiekārtotas.

Izveidot mājas lapā www.kamilplus.lv informāciju

 

Prioritāte sasniegta.

 

Uzņēmuma mājas lapā ir informācija par izglītības iestādi.

Mācību satura pilnveide

Prioritāte sasniegta.

Izglītības iestādē pēc vienota parauga izstrādāti izglītības programmai atbilstoši tematiskie plāni, kas izglītības procesa laikā tiek pilnveidoti, papildināti. Pilnveidotas mācību metodes. Veicināta mācību procesa atvērtība un pieejamība.

Profesionālās meistarības pilnveide

Prioritāte sasniegta.

 Mācību iestādē strādā direktore, kuras darba stāžs ir 40 darba gadi, 3 pedagogi, kuri ieguvuši divas augstākās izglītības (pedagoģisko un medicīnisko )

Visi pedagogi  pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju .

 

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība un šīs programmas mērķis ir īstenot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas.

 

Iestādes uzdevumi ir:

 • sniegt izgltojamiem kvalitatīvas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, sekmējot viņu konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos;

 • radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un meistarības celšanai;

 • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu;

 • veidot izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt tālākizglītībai un mūžizglītībai, un apzinātai karjerai;

 • sniegt attiecīgas zināšanas, attīstīt izglītojamā spējas un prasmes izvēlētajā profesionālās pilnveides izglītības virzienā;

 • radīt izpratni par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un vēlmi līdzatbildīgi iesaistīties ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā;

 • piesaistīt, nodrošināt un sekmēt izglītojamo attiecīgo iemaņu veidošanos atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai;

 • radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un meistarības celšanai.

 

 

Izglītības iestādes darbības izvērtējuma dalībnieki, metodes

Dalībnieki

Metodes

Izglītojamie

Sarunas, novērojumi.

Pedagogi, tehniskais personāls

Pašvērtējumi, sarunas, diskusijas

Vadība

Dokumentu materiālu analīze, iekšējā kontrole, pašanalīze

Valsts darba inspekcija, Veselības

inspekcija u.c. inspekcijas

Akti, slēdzieni, sarunas

Sabiedrība

Aptaujas, novērojumi, sarunas, masu mediju viedoklis, komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

Iepriekšējā  izglītības iestādes vērtēšana notika 2017.gada 6. janvārī.

Ieteikumi iestādes darbības /izglītības programmas uzlabošanai

Informācija par ieteikumu  izpildi

Veikt izglītības programmas satura pārstrukturēšanu. Papildināt literatūras sarakstu ar literatūru, kas precīzāk atbilstu priekšmetu programmu tēmām.

Ir pārskatīts profesionālās pilnveides izglītības programmas saturs, literatūras saraksts, lai tas atbilstu mācību priekšmetu programmu tēmām. 

Izstrādāt izglītojamo uzņemšanas kārtību un iesniegumu-anketu mācībām izglītības iestādē.

 

 

 

Visām programmas tēmām jāizstrādā metodiskie materiāli, kuros būtu aplūkoti galvenie katra mācību priekšmeta tēmu jautājumi.

Ir izstrādāta izglītojamo uzņemšanas kārtība, kuru ir apstiprinājusi izglītības iestādes direktore. Kārtībā noteikts, kā tiek uzņemti izglītojamie un kādos gadījumos tie atskaitāmi.

 

Visām tēmām ir izstrādāti metodiskie materiāli.

Izstrādāt iestādes izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

 

 

 

 

 

 

 

Veikt nelielus pārbaudes testus, lai konstatētu vai un kā ir apgūta mācību viela.

 

 

 

 

 

Izstrādāt anketu izglītojamo priekšzināšanu vērtēšanai.

Ir izstrādāta “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, kuru ir apstiprinājusi izglītības iestādes direktore. Kārtībā norādīts, kādos gadījumos tiek lietorti vērtējumi “ieskaitīs”vai “neieskaitīts”, kā arī norādīts, kādos gadījumos tiek lietots vērtējums 10 ballu sistēmā.

 

Ir izstrādāti un tiek pielietoti pārbaudes testi.

 

Ir izstrādātas anketas izglītojamo priekšzināšanu vērtēšanai un pedagogs ņem vērā katra izglītojamā kompetences šajā jomā.

Veidot izglītības programmas apguvei nepieciešamās literatūras un metodiskā materiāla fondu. Pedagogiem jāizmanto mūsdienīgāki materiāli tehniskie līdzekļi, ko piedāvā izglītības iestāde.

Izglītības iestādē sistemātiski tiek veidots  nepieciešamās literatūras un metodisko materiālu fonds.

Izstrādāt vienotu pedagogu darba līgumu.

Ir izstrādāti un ar direktores parakstu apstiprināti darba līgumi ar pieaicinātajiem pedagogiem.

Izstrādāt izglītības iestādes darba plānu, skaidri atspoguļojot plānotos darbus, izpildes terminus, atbildīgos darbiniekus.

 

 

 

Izstrādāt attīstības plānošanas dokumentu.

 

Izstrādāt programmas novērtējuma anketas pedagogiem un izglītojamajiem.

Ir pārstrādāts, pilnveidots un papildināts izglītības iestādes darba plāns kārtējam periodam un attīstības plāns no 2017. gada līdz 2021. g., norādot galvenās prioritātes.

 

 

Ir izstrādātas konkrētās izglītības programmas novērtējuma anketas pedagogiem un izglītojamajiem

Izstrādāt visu iestādes darbinieku amatu aprakstus.

 

 

Aktualizēt lietu nomenklatūru.

Pārskatīt vadības organizatorisko struktūru.

Ir izstrādāti un apstiprināti darbinieku pienākumu apraksti, kur noteikti darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība. Darbinieki tos ir saņēmuši un parakstījuši.

Ir aktualizēta lietu nomenklatūra.

Ir pilnveidota vadības organizatoriskā struktūra.

 

4. Izglītības iestādes sasniegumi un to novērtējums

 ar kvalitātes vērtējuma līmeni  atbilstošajos kritērijos.

 

4. 1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KAMIL PLUS„  kura ir reģistrēta 2010.gada 17.decembrī.

Mācību procesu īsteno atbilstoši licencētai izglītības programmai „ Bērnu aprūpes pamati „ , Licence Nr. P – 15021  no 2017. gada 6. janvāra.

Laika posnā no 2017.g. 6. janvāra līdz 2019 .g. 23. oktobrim  programmu apguvuši 123 izglītojamie , to skaitā 3 vīrierši .

Izglītības programmas „Bērnu aprūpes pamati” apgūšana notiks trešdienās un sesdienās  no pl.15.00, 5 akadēmiskās stundas dienā,  40 stundu mācību programmā.

Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas mācību saturs atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un reālai darba videi. Mācību process ir atbilstošs licencēto izglītības programmu saturam.

Mācību programmas saturs pilnībā atbilst Ministra kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumu Nr. 404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” prasībām.

Izglītības iestādē pastāvīgi strādā profesionāli, radoši, aktīvi pedagogi, kuriem piemīt entuziasms un kuri ir ar augstu atbildības sajūtu.

Mācību priekšmetu nodarbību saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētai izglītības programmai.

Nodarbību saraksts izveidots pārskatāmi, pilnam mācību periodam.

Par izmaiņām nodarbību sarakstā izglītojamie un pedagogi savlaicīgi tiek informēti.

Izglītības programmas īstenošanā ievērota mācību priekšmetu un praktisko mācību   tematiskā satura pēctecība.

Izglītības programmas apguves gaitā izglītojamie veic mutiskas ieskaites katrā priekšmetā, un programmas nobeigumā izglītojamie veic ieskaites par apgūto vielu. Pedagogi ir izstrādājuši nelielus pārbaudes testus, lai konstatētu, vai visi izglītojamie ir apguvuši mācību vielu.

Pedagogiem ir mācību tēmu sadalījums mācību priekšmetu programmās. Pedagogi pārdomāti plāno katras tēmas apguvei paredzēto laiku, kā arī sniedz izglītojamajiem individuālas konsultācijas un nepieciešamo atbalstu.

Izglītības programmas saturu pedagogi pilnveido atbilstoši normatīvajām prasībām. Pedagogi tiek nodrošināti ar nepieciešamo informāciju un resursiem.

Vērtējums – labi

 

 

 

 

4. 2. mācīšana un mācīšanās

4.2.1. mācīšanas kvalitāte

 Mācību priekšmetu stundu saraksts un kalendārais grafiks pirms mācību uzsākšanas tiek sastādīts atbilstoši licencētajai izglītības programmai, kur ir atspoguļots mācību procesa plānojums pilnam mācību periodam. Mācību priekšmetu stundu sarakstu un kalendāro grafiku apstiprina Izglītības iestādes direktore, tie atspoguļo mācību slodzes sadalījumu pa datumiem, ar pedagoga vārdu, uzvārdu un konkrētu mācību stundas laiku.

Nodarbību kopējais apjoms ir 40 akadēmiskās stundas. Izglītības iestāde izglītības programmu realizācijā iesaista pedagogus ar lielu pieredzi, savas jomas profesionāļus, kuri mācību procesu aktualizē atbilstoši nozares tā brīža prasībām un kuri aktīvi strādā, nododot savas zināšanas un prasmes izglītojamiem. Izglītības iestādē ir izstrādāti kritēriji pedagogu darba kvalitātes novērtēšanai.  Pedagogu darba kvalitāti vērtē regulāri. Programmas noslēgumā izglītojamie aizpilda aptaujas anketu, kur tiek vērtēti arī konkrētās programmas realizācijā iesaistītie pedagogi.

Izglītības iestādes pedagogi un personāls seko līdzi jaunākajai metodikai un pielieto to ikdienas praksē. Mācību nodarbību uzskaites žurnāli aizpildīti atbilstoši prasībām, mācību plānam, stundu sarakstam un tematiskajam mācību priekšmeta plānojumam. Žurnālā tiek fiksēts izglītojamo apmeklējums. Mācību nodarbību uzskaiti veic direktore.

Izglītojamo reģistrācija un uzskaite sakārtota atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Izglītojamie pirmajā stundā tiek informēti par praktisko mācību nodarbību uzdevumiem, mācību procesu, organizatoriskajām prasībām, iekšējo kārtību, telpu izvietojumu, praktisko nodarbību norisi, mācību literatūras izmantošanas iespējām, nodarbību sarakstu un kalendāro grafiku. Teorētiskajā un praktiskajā mācību procesā tiek izmantoti atbilstoši mācību līdzekļi –mācību literatūra, dators, projektors. Praktisko mācību īstenošana izglītības iestādē ir pilnībā nodrošināta un atbilst reālas prakses situācijai – izglītojamie programmā Bērnu aprūpes pamati izmanto mācību programmā norādītos mācību līdzekļus - demonstrēšanas tehniku un izdales materiālus. Pedagogu stāstījums, skaidrojumi un uzdotie darbi ir saprotami un atbilstoši   izglītojamo sagatavotības līmenim, pietuvināti reālai darba videi, ievērojot darba vides specifiku. Mācību procesā izmanto pedagogu izstrādātos mācību materiālus, izglītojamiem ir iespēja iegūt nepieciešamo mācību materiālu kopijas.

Mācību procesā izmanto dažādas mācību metodes: vārdiskās, uzskatāmības un praktiskās metodes - lekcijas, dialogs, pārrunas, diskusijas, grupu darbs, praktiskās nodarbības, testi, situāciju analīze. Visas izmantotās metodes atbilst mācību programmas mērķiem un uzdevumiem.  Izglītības iestādē atbilstoši programmas īstenošanai tiek sagatavoti metodiskie materiāli.

Turpmāk izglītības iestāde plāno rosināt pedagogus pilnveidoties profesionālajā attīstībā.

 Vērtējums - labi

4.2.2. mācīšanās kvalitāte

      Izglītības iestādē mācību process tiek nodrošināts klātienes formā. Izglītības iestāde informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajam prasībām - par mācību saturu, grafiku, iekšējās kārtības noteikumiem, mācību darba vērtēšanas principiem, mācību darba organizāciju, pedagogiem, materiāltehnisko bāzi, metodisko materiālu un mācību literatūras izmantošanas iespējām.

      Izglītības iestādes izglītojamiem ir piedāvātas iespējas mācību mērķu sasniegšanai. Ir pieejams dators, bezvadu internets, metodiskā literatūra un programmas apgūšanai nepieciešamais inventārs, videoinformācija, mācību literatūra, uzskates līdzekļi un aprīkojums. Izglītojamie apmeklē nodarbības pēc mācību stundu saraksta un notiek apmeklējuma uzskaite par katru mācību stundu. Izglītojamiem tiek veikta individuāla pieeja, kā rezultātā izglītojamais iemācās plānot laiku, darbu, rodas atbildības sajūta, pārliecība savām spējām un tiek gūtas jaunas prasmes un iemaņas.

Izglītojamie ir motivēti mācībām, jo līdz ar papildus prasmju apguvi, apzinās savas

konkurētspējas pieaugumu darba tirgū .

 

Vērtējums - labi

4. 2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.

Izglītības iestādei ir izstrādāta un apstiprināta Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība. Ir izstrādāts mācību sasniegumu vērtēšanas formu apraksts. Vērtēšanas sistēma ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām. Vērtēšana pilnībā tiek pielīdzināta mācību plānam un mācību priekšmetiem, kuru analizējot pedagogi nosaka vērtējamo kritēriju līmeni, veicot vērtējumu uzskaiti mācību žurnālā un apkopojot zināšanu sasniegumus savā pašvērtējumā, kas dod iespēju uzlabot un pilnveidot mācību procesu.

Tiek pielietotas apmācību metodes; apmācību metodes tiek balstītas uz sadarbības veicināšanu, un informācijas sniegšanu.

Valsts noteiktā vērtēšanas sistēma ir pareizi izprasta, korekti pielietota vai atbilstoši piemērota. Vērtēšana ir sistemātiska, vienkārša un saprotama. Uzsākot darbu, izglītojamie zina vērtēšanas kārtību, kritērijus katrā apmācību priekšmetā

Profesionālās pilnveides programmā Bērnu aprūpes pamati pedagogi veic mācību sasniegumu vērtēšanu atbilstoši programmu mācību plānam. Vērtējumi tiks regulāri pierakstīti mācību žurnālos. Izglītojamos regulāri iepazīstinās ar vērtējumiem.

Profesionālās izglītības programmas noslēgumā tiks organizēts noslēguma pārbaudījums –eksāmens, kur izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu visos izglītības programmas mācību priekšmetos, un saņēmuši tajos vērtējumu – atzīmi (ne zemāku  par “4”) vai “ieskaitīts”, saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Izglītojamo sasniegumu vērtēšana tiek analizēta pēc zināšanu un prasmju vērtēšanas nolikuma, no tā tiek izveidoti secinājumi, kurus izmant tālākai mācību procesa pilnveidei

Vērtējums - labi

   4.3. izglītojamo sasniegumi

4.3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā.

Izglītības iestāde apkopo informāciju par izglītojamo sasniegumiem ikdienas darbā pēc mācību kursiem. Tā kā profesionālās pilnveides programmā Bērnu aprūpes pamati mācību stundu skaits ir 40 h, tad detalizēta analīze netiek veikta.

4.3.2.izglītojamo sasniegumu vērtēšana pārbaudes darbos .

(nav paredzēti )

4.4. atbalsts izglītojamajiem.

4.4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts

Izglītības iestāde nodrošina izglītojamajiem drošu mācību vidi un labvēlīgu emocionālo gaisotni, kā arī sniedz psiholoģisko atbalstu saviem izglītojamiem. Starp personālu un izglītojamiem valda korekta un laipna attieksme, ar savstarpējo cieņu un izpalīdzību, un savstarpēju uzticēšanos. Izglītības iestādes darbinieki regulāri veic pārrunas par izglītojamo vēlmēm un apmierinājumu mācību procesa organizēšanā, interesējas par pedagogu darbu un materiāltehniskās bāzes novērtējumu. Tiek veikta anonīma anketēšana programmas sākumā un nobeigumā. Izglītojamiem ir zināms, kur vērsties pēc psiholoģiskā atbalsta.

Izglītības iestādē ir pieejama aptieciņa ar pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamajiem medicīniskajiem materiāliem. Darbinieki un izglītojamie zina, kā rīkoties nelaimes gadījumu, pēkšņas saslimšanas, avāriju, bojājumu vai citu ārkārtas situāciju gadījumos. Darbinieki un izglītojamie zina, kā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, glābšanas avārijas dienestu vai citu nepieciešamo palīdzību.

Evakuācijas plāni ir izvietoti gaiteņos redzamā vietā. Telpās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti, kuru skaits ir atbilstošs ugunsdrošības noteikumu prasībām. Telpās ir labvēlīgs mikroklimats un droša vide.

Vērtējums – ļoti labi

  4.4.2. izglītojamo drošības garantēšana

     Ir izstrādāta darba aizsardzības un drošības sistēma. Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izglītibas iestadē ir nozīmēta atbildīgā persona darba aizsardzībā, elektrodrošībā un ugunsdrošībā.

 

Izglītības iestādē ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti. Ir veikta darba vides risku novērtēšana un darba aizsardzības pasākumu izstrāde, lai nepieļautu nodarbināto un izglītojamo veselības apdraudējumu iestādē. Ir izstrādātas ugunsdrošības un drošības instrukcijas, ir noteikta rīcība ugunsgrēka gadījumā. Personāls, pedagogi un izglītojamie ir iepazīstināti ar darba vides risku novērtējuma rezultātiem iestādē, ar iekšējās kārtības noteikumiem. Iestādē ir redzamā un ērti pieejamā vietā pirmās palīdzības aptieciņa, kur atrodas normatīvajos aktos noteiktais medicīnisko materiālu minimums.

Izglītības iestādē ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāti un apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības noteikumi, darba aizsardzības instrukcijas visiem veicamajiem darbiem, pasākumiem un situācijām. Uzsākot mācības, izglītojamie tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem un darba aizsardzības instrukcijām attiecīgo darbu veikšanai. Grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālā izglītojamie ar savu parakstu apliecina par iepazīšanos ar Iekšējās kārtības noteikumiem un darba aizsardzības instrukcijām. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar Rīcības un evakuācijas plānu, kā rīkoties traumu un saslimšanu gadījumā, ugunsgrēka izcelšanās gadījumā un sprādziena draudu gadījumā.

Izglītojamie un izglītības iestādes personāls zina, kā rīkoties nelaimes gadījumos.

Vērtējums - labi

4.4.3. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

 Izglītības iestāde apmāca izglītojamos profesionālās pilnveides programmā

“ Bērnu aprūpes pamati “, kurā izglītojamajiem nepieciešama veselības stāvokļa atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ja būs nepieciešams apmacīt personu ar īpašām prasībām (vājdzirdīgs vai vājredzīgs ), apmācībai tiks pieaicināti attiecīgi speciālisti .

 Izglītojamajiem ar kustības traucējumiem ir ērts lifts, kas nodrošina vieglu piekļuvi izglītības iestādei. Mācību telpās ir iespējams iekārtot darba vietu atbilstoši izglītojamo vajadzībam.

 

Vērtējums – labi

 

4.5. Izglītības iestādes vide

4.5.1. mikroklimats

 Izglītības iestādē tiek veidotas tradīcijas un pasākumi, kas veicina pozitīvu izglītības iestādes tēla veidošanu. Informāciju par izglītības iestādes darbu tiek publicēta izdevniecību “Fenster” un “Petits” laikrakstos. Regulāri publicējamies laikrakstos “MK- Latvija” ,” Latvijas avīze” .

Vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Izglītojamie brīvi var izteikt savu viedokli par macību procesu un to organizēšanu. Visi izglītības iestādes locekļi jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, nacionālās un reliģiskās piederības.

Pārrunas ar izglītojamajiem un pedagogiem notiek regulāri. Nodarbību pārtraukumos izglītojamajiem ir iespēja iegādāties karstos dzērienus un komunicēt ar vadību. Rīkojam ekskursiju braucienus, Ziemassvētku pasākumus un citus kopīgus pasākumus, kas veicina darbinieku motivāciju .

  Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti pamatojoties uz izglītojamo darbību izglītības iestādē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Vērtējums – ļoti labi

4.5.2. fiziskā vide

Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) izglītības iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Telpas tiek īrētas. Izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas.Tās atrodas pilsētas centrā un ir ērta piekļuve ar sabiedrisko transport. Izglītības iestādei piederošajās telpās ir izvietots evakuācijas plāns, norādītas pirmās palīdzības aptieciņas un ugunsdzēšamo aparātu atrašanās vietas.

Vērtējums - labi

4.6. Izglītības iestādes resursi.

4.6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi

   Izglītības iestādē ir visas izglītības programmā Bērnu aprūpes pamati īstenošanai nepieciešamās telpas, to iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītojamo skaitam un programmas specifikai. Telpu nomas līgumu termiņi atbilst izglītības programmas īstenošanas periodam.

   Atbilstoši mūsdienu prasībām, tiek plānveidīgi papildināts mācību bāzei nepieciešamais inventārs, mācību līdzekļu un mācību literatūra. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izvēle ir pamatota atbilstoši programmas saturam un to nepieciešamība tiek regulāri pārskatīta. Regulāri tiek atjaunota materiāltehniskā bāze. Ir projektors, brīvi pieejams internets, audio un video iekārtas.

   Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanā.

   Tehnoloģisko iekārtu un inventāru apkopi veic profesionālās firmas, pēc noslēgta sadarbības līguma par regulāru iekārtu apkopi vai remontu.  Materiāltehniskie resursi programmas Bērnu aprūpes pamati ir atbilstoši programmas prasībām un realizācijai.

Izglītības iestādes rīcībā ir grāmatas, ko mācību procesā izmantos pedagogi, bet lielākoties pedagogi paši veido mācību materiālus, izmantojot grāmatas, interneta  resursus, ko izglītības iestādē ir iespējams pavairot.

 

Vērtējums - labi

4.6. 2. personālresursi

Izglītības iestādē ir visi pedagogi izglītības programmas īstenošanai. Noslēgti uzņēmuma darba līgumi ar pieaicinātiem pedagogiem un vieslektoriem .

Pedagogu personas lietas tiek uzturētas un glabātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Administratīvajam personālam ir darba uzdevumiem, kompetencei atbilstīgas zināšanas un prasmes, izglītība.

         Pedagogam bērnu audzināšanas jautājumos  ir profesionālais maģistra grāds izglītības vadībā, profesionālais bakalaura grāds -  Pirmsskolas skolotājs; apgūtas vairākas pilnveides programmas; vadījusi meistarklasi “Bilingvāla rotaļnodarbība pirmsskolā“ pirmsskolas skolotājiem Rīgā;  ar autoru kolektīvu izstrādājusi pirmsskolas  izglītības mācību programmu bilingvālai mācību satura apguvei 4 – 6 gadu veciem bērniem; publikācijas www.valoda.lv.

Izglītības iestādes psiholoģe ir pabeigusi Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolu.

Pirmo palīdzību  māca medicīnas darbinieks, kas ieguvis atbilstošu dokumentu.

Izglītības iestādē veicina un atbalsta pedagogu profesionālo pilnveidi.

Vērtējums - labi

 

 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

4.7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

 Izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta. Pašvērtēšana aptver visas izglītības iestādes darba jomas un aspektus. Lai uzlabotu mācību procesu izglītojamajiem profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvē, tiek ņemti vērā arī pašu izglītojamo vērtējumi.

 Izglītības iestādes darbinieki ir iepazīstināti ar izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēmu un ir iesaistīti pašvērtēšanas procesā. Pašvērtējuma ziņojumu veido direktore informējot par tā saturu darbiniekus, iesaistot tos pavērtēšanas procesā un izskaidrojot pašvērtēšanas struktūru un mērķtiecīgi darbību plānojot.

Pašvērtēšanā konstatētas vājās puses, nepieciešamos uzlabojumus izglītības iestāde ņem vērā, plānojot turpmāko darbību.

Skolas dokumentācija ir sakārtota atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Notiek materiāltehnisko resursu atjaunošanas plānošana.

 Regulāra informācija par izglītības iestādes darbību, aktualitātēm mājas lapā www.kamilplus.lv.

Izglītības iestāde turpmākajos gados plāno attīstīt sadarbību ar darba devējiem, materiāltehniskās bāzes nepārtraukta attīstību,  vidi  uzlabojoši  pasākumi,  tiek  novērtēti  izglītojamo  un  darbinieku  sasniegumi, telpas plānveidīgi tiks remontētas un labiekārtotas.

Izglītības iestādes tālākās attīstības vajadzības:

 • pilnveidot mācību programmu saturu un izstrādāt jaunas mācību programmas;

 • sadarboties ar sociālajiem partneriem, veidojot mācību programmu saturu;

 • uzlabot mācīšanās kvalitāti izglītojamiem un praktisko mācību kvalitāti;

 • veicināt izglītojamo līdzdalību mācību procesa uzlabošanā;

 • nodrošināt pareizi veiktu vērtēšanas sistēmu;

 • veikt psiholoģisko atbalstu izglītojamiem;

 • modernizēt inventāru, kas piemērots personām ar speciālām vajadzībām;

 • modernizēt mācību materiālo bāzi atbilstoši darba tirgus prasībām;

 • veicināt kvalifikācijas celšanu pedagogiem un darbiniekiem.

Izglītības iestādē katru gadu tiek gatavots darba plāns un pārskats par iepriekšējā gada darbu. Vadības darba plānošana nodrošina aktuālo jautājumu atrisināšanu. Lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz datu analīzi.

Darba izvērtējumā piedalās paši darbinieki. Regulāri nolikumu prasībām atbilstoši notiek vadības sanāksmes. Pieņemot lēmumus, tiek ņemta vērā informācija, kas iegūta vadības un darbinieku kopējās sanāksmēs.

Ikgadējā izglītības iestādes darba plāna sagatavošanā un darbības prioritāšu izstrādē piedalās viss izglītības iestādes kolektīvs. Ikgadējais darba plāns ir vērsts uz izglītības iestādes pamatuzdevumu kvalitatīvu izpildi un galveno stratēģisko mērķu sasniegšanu. Tiek lemts par materiāltehniskās bāzes uzlabošanu, vai darbības virzienu noteikšanu.

 

Vērtējums – labi

 

 

4.7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

 

Izglītības iestādes darbību nosaka Nolikums un kārtības, kas izstrādātas un ar kurām iepazīstināti darbinieki. Izglītības procesa pārraudzību veic direktore. Tiek veikta uzraudzība, lai izglītības procesa īstenošana noritētu ievērojot normatīvo aktu prasības. Mācību darba analīzē tiek lietota vārdiskā un grafiskā forma.

Izglītības iestādē ir visa izglītības procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija.

Izglītības iestādes vadības sanāksmes notiek pēc nepieciešamības, ja ir izmaiņas normatīvajos aktos, vai ir nepieciešamība aktualizēt kādu mācību programmu.

Vadības pieņemšanas laiki apmeklētājiem tiek plānoti.

Ar darbiniekiem darba tiesiskās attiecības tiek dibinātas valstī noteiktajā kārtībā, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi, kā arī pozitīvo attieksmi izglītības iestādi.

Visiem darbiniekiem ir izstrādāti amatu apraksti, noteikti darba pienākumi. Izglītības iestādē ir izstrādāta organizatoriskā struktūra, kura atbilst iestādes darbības jomām. Laba darba organizācija tiek panākta, precīzi deleģējot pienākumus un īstenojot kontroli.

Izglītības iestādes administratīvo darbu veic zinošs personāls. Pedagoģiskie darbinieki tiek komplektēti atbilstoši konkrētās izglītības programmas nosacījumiem un ievērojot vispārējo normatīvo aktu prasības pedagoģiskajiem darbiniekiem. Pedagogu profesionālā pilnveide atbilst normatīvo dokumentu prasībām. Ir noteikti kritēriji pedagogu darba kvalitātes novērtēšanā.

Ir izstrādāta un apstiprināta lietu nomenklatūra, kas atbilst iestādes iekšējām prasībām un normatīvajiem aktiem, kur ir noteikta dokumentācijas uzglabāšana atbilstoši lietvedības prasībām. Tiek veicināta un atbalstīta pedagogu iniciatīva, saistībā ar esošo un jauno prasmju un zināšanu apguvi.

Izglītības iestādes direktore vērtē pedagogu darba kvalitāti, pieņem izglītojamos un sniedz metodisku palīdzību. Izglītības iestādes vadība dara visu nepieciešamo, rūpējoties par iestādes tēlu sabiedrībā.

Vērtējums - labi

4.7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.

Izglītības iestādei ir regulāra un iestādes darbību veicinoša sadarbība ar dibinātāju.

Izglītības iestāde mērķtiecīgi organizē sadarbību ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām.

 Izglītības iestāde  veic sadarbību ar dažādām reklāmas un tipogrāfijas iestādēm, lai popularizētu un informētu plašu cilvēku loku par iespējām apgūt profesionālās pilnveides programmas. Tās ir izdevniecība” Fenster “, izdevniecība “Petit “, laikraksti “Latvijas Avīze “ un ”MK-Latvija “.

Vērtējums – labi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Citi sasniegumi.

 No 2011.gada jūnija izglītības iestāde piedalās bezdarbnieku un darba meklētāju izglītošanā neformālās izglītības programmās angļu un vācu valodā, dažādos zināšanu līmeņos. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”KAMIL PLUS” piedalās neformālās izglītības programmās ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”. Ar labiem rezultātiem piedalāmies ESF projektā „Pasākumi noteiktām personu grupām „.

Attīstības programma 2019. – 2021.g.

Prioritāte -  Profesionālā pilnveide

Mērķis:

Piesaistīt izglītojamos pamatlīmeņa zināšanu profesionālās pilnveides programmā “Bērnu aprūpes pamati”.

 Speciālistu sagatavošana izglītības programmas apguvei.

 Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana.

Lai gūtu attīstību izglītības iestādes profesionālās izglītības apmācību programmā, jāpievērš uzmanība savstarpējai sadarībai un mijiedarbībai, ņemot vērā izglītojamo izglītības līmeni, vecumu, temperamentu, uztveres spējas, uz izvēlētajām apmācību programmām.

Panākt kvalitatīvu profesionālās pilnveides izglītības programmu zināšanu un prasmju apguvi mācību priekšmetos, pilnveidojot apmācību saturu, metodiku, izglītojamo apmācību sasniegumu vērtēšanas sistēmā.

 Modernizēt un papildināt izglītības iestādes iekārtas, aprīkojumu, nodrošinājumu,

kvalitatīvai apmācību priekšmetu apguvei.

Atbalstīt izglītības iestādes pedagogu profesionālo pilnveidi.

 Uzlabot mācību programmu saturu.

 Uzlabot mācīšanās kvalitāti izglītojamiem.

 Uzlabot praktisko apmācību kvalitāti.

 Veikt psiholoģisko atbalstu izglītojamiem.

 Piedalīties valsts, pašvaldību, uzņēmumu izsludinātajos iepirkumos par mācību    pakalpojumiem.

 Uzkrāt finansiālos līdzekļus, lai pilnveidotu materiāl-tehnisko bāzi.

 

 

 

Izglītības iestādes vadītāja      Larisa Aboltiņa

                                                                                                     paraksts

 

Saskaņots ar dibinātāju     Olgu Vlasjuku

                                                                                                     paraksts

24.10.2019 .

© 2017-2020 by SIA KAMILPLUS. All rights reserved. v.4/220102020